Privacy Policy

เว็บไซต์ Golfistathai.com จัดทำขึ้นมาเพื่อเผยแพร่บทความสร้างเสริมกำลังใจและบทเรียนจากกีฬากอล์ฟที่สามารถนำมาปรับใช้กับแฟร์เวย์ชีวิตได้ ตลอดจนรวบรวมข่าวกอล์ฟ การเรียนกอล์ฟและเทคต่างๆ กฎกติกากอล์ฟ และสนามกอล์ฟที่น่าสนใจแตกต่าง ๆ มาแนะนำแก่ผู้ที่สนใจ เนื้อหาในเว็บไซต์นี้จะให้บริการเฉพาะในส่วนที่เป็นเนื้อหาในบทความซึ่งเขียนขึ้นโดยผู้ดูแลเว็บไซต์ Golfistathai.com โดยไม่มีการเก็บข้อมูลต่างๆ ของผู้ใช้งานเว็บไซต์ นอกจากสถิติในการเข้าชม